Mosques in Basrah

Cities near Basrah

Zubayr17.12 km
Khorramshahr36.7 km
Abbadan48.83 km
Um Qasr52.76 km
Ahwaz122.04 km
Hawally130.98 km
Sabah Al Salem139.87 km
Ahmadi159.14 km
Nasiriyah160.42 km
Masjed Soleyman213.17 km
Samawah258.55 km
Diwaniyah321.16 km